Producten

Wij bieden de volgende diensten aan:

  • Financial engineering
  • Project- en procesmangement
  • Advies ruimtelijk ontwikkelingsvraagstukken
  • Interimmanagement

Financial Engineering:

Ons bureau gaat uit van het creëren van woon- en werkmilieus met afstemming tussen de ontwikkeling van vastgoed, openbare ruimte en (sociaal-culturele) voorzieningen. Hierdoor wordt het mogelijk de gebiedspotentie in beeld te brengen en onderdeel uit te laten maken van de planuitwerking (waardecreatie). Het duurzame karakter van de waardecreatie wordt benadrukt doordat wij tevens de interactie in beeld brengen tussen keuzes binnen de gebiedsontwikkeling en de daarop volgende (beheer)exploitatie van vastgoed, openbare ruimte en voorzieningen. De businesscase wordt hierdoor een belangrijk sturingsinstrument voor afweging tussen rolopvatting van partijen, inzet van middelen en capaciteit in relatie tot de uitvoering van de gestelde (beleids)doelen.

Proces- en projectmanagement:

Kenmerkend voor de partners van ons bureau is dat zij hun vakinhoudelijke expertise weten te verbinden met proces- en managementvaardigheden. De toegevoegde waarde, die daardoor ontstaat, onderscheidt ons van andere bureaus. We geven leiding aan organisaties en (gebied)processen, geven leiding aan projecten, zorgen waar nodig voor de vakinhoudelijke inbreng en adviseren bestuur en management bij besluitvormingsprocessen. Onze brede theoretische achtergrond op het gebied van planologie, stedenbouw, planeconomie, financiën en management stelt ons in staat het gehele werkveld van ruimtelijke ontwikkeling te overzien.

Advies ruimtelijke ontwikkelingsvraagstukken:

Wij adviseren overheden bij diverse gebiedsontwikkeling.  Onze expertise ligt op het gebied van toepassing van grondbeleid, het aanbrengen van samenhang tussen ruimtelijke opgaven en programma’s, projecten, investeringsplanningen, en de inzet van capaciteit. Onze filosofie is dat een organisatie alleen in staat is gericht sturing te geven aan de ruimtelijke ontwikkeling van haar grondgebied, als ze beschikt over een samenhangende strategie, die ook wordt doorvertaald naar de operationele processen van haar organisatie.

De ene keer zorgen wij als expert eigenstandig voor een snelle en doortastende analyse van de situatie en een daarop gebaseerd advies. Maar wanneer de situatie daarom vraagt of dat mogelijk maakt, kunnen wij ook als facilitator van het interne adviesproces organisaties ondersteunen bij de ontwikkeling en invoering van ruimtelijke (investerings)programma’s.

Interimmanagement:

Wij fungeren als tijdelijke versterking van het zittende management en zijn verantwoordelijk voor (onderdelen van) de aanpak/uitvoering in het project. In alle situaties werken wij op basis van een plan van aanpak dat in overleg met de opdrachtgever tot stand is gekomen. Onze aanpak is in alle gevallen gericht op concrete en meetbare (merkbare) resultaten met een duurzaam karakter. Dit kunnen wij behalen door de stakeholders in uw organisatie echt deel uit te laten maken van het ontwikkelingsproces en de daarmee gepaard gaande veranderingen.